Årsmöte 2024

Publicerat: 2024-01-27 - 15:41 - Skrivet av Magnus Jivén

Drygt 100 medlemmar hade samlats för att närvara vid klubbens årsmöte lördagen den 27 januari 2024. Mötet hölls på Quality Hotell View på Hyllie i Malmö. Ett 40-tal deltog i mötet via Teams.

Informationsmöte

Dagen inleddes med ett informationsmöte om föregående år och de planer och förslag som lagts av styrelsen inför 2024. Mötet leddes av klubbens ordförande Mats Molander. Några av de ämnen som behandlades var genomförd bolagisering, investeringar och förslag, shop och träningsverksamheten, fastigheter, året som gick på banan, stormarna under hösten och ny banarkitekt, långtidsplan med finansiering och inkomna motioner.

Årsmöte Ljunghusens Golfklubb

Årsmötet öppnades av ordföranden Mats Molander.

Röstlängden fastställdes till ca 100 närvarande som registrerat sig, dessutom hade dessa med sig fullmakter, ca 40 medlemmar deltog digitalt. Årsmötet fann att mötet utlysts på rätt sätt och godkände föredragningslistan.

Stig Persson valdes till ordförande för möte och Johan Ahlgren valdes till sekreterare.

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen ansågs föredragen. Revisionsberättelsen ansågs föredragen och mötet fastställde därefter årets resultat- och balansräkning samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Avgifterna för 2024 reviderades av mötet på förslag av Jakob Skanse och de höjdes med drygt 5 % istället för styrelsens förslag om 3%. Ny årsavgift blev 9500 kr för aktiv senior och fonderingen kvarstår på 1000 kr. Därefter fastställdes verksamhetsplan samt drifts- och investeringsbudget enligt styrelsens förslag. De resterande avgifterna för 2024 kommer att debiteras i början av februari med sista betalningsdag den 28 februari.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens lagda förslag om investeringar. 

Mötet behandlade motionerna och alla behandlades såsom styrelsens föreslagit.

Antalet styrelseledamöter fastställdes till 8 stycken enligt valberedningens förslag.

Mötet valde Mats Molander till ordförande på ett år, omval. Nyval av Hanna Banica för en tid av 2 år. Omval av Robert Lundgren och Ann Theander som styrelseledamöter på två år. Johan Ahlgren, Lars Andersson, Fredrik Wickman, Maud Meyersson är valda till 2025.

Omval av E&Y AB med Fredrik Borg som huvudrevisor, omval av Björn Pettersson som verksamhetsrevisor och nyval av Petra Vegelius som revisorssuppleant på ett år.

Valberedningen är fortsatt 5 personer och där valdes Karin Hultenheim, Jesper Jelmteg, Jonas Wetterlöf, Susanne Jangstam samt Mats Lindelöw med Mats Lindelöw som sammankallande.

Mötet avslutades med att Mats Molander tackade alla för en engagerande dag och framförde sitt och medlemmarnas tack till mötesordföranden Stig Persson samt mötessekreteraren Johan Ahlgren. Mats avtackade avgående styrelseledamöterna Jonas Björklund och Tobias Ljungberg.

Handlingarna till mötet finns på länken nedan.

Protokoll från mötet finns på länken nedan.

 

Bolagsstämmor

Efter årsmötet genomfördes bolagsstämmor i Ljunghusens Klubbhus AB och Ljunghusens Golf AB. Där fastställdes alla punkter enligt föredragningslistorna – detta enligt de direktiv som årsmötet i Ljunghusens Golfklubb givit.