Utvärdering av medlemsenkäten 2021

0
Antal medlemmar som fick enkäten
0
Antal som svarade
0
Svarsfrekvens i %
Under två olika perioder har vi skickat ut en medlemsenkät till ca 1 600 medlemmar i Ljunghusens GK. Det är samma enkät som många övriga golfklubbar i Sverige också nyttjar och den ger oss referensramar hur vi står oss på nationell nivå. Vi fick tillbaka ca 650 stycken svar, vilket ger en svarsfrekvens på 41%.
Enkäten är indelad i olika områden. Dessa är: klubbliv, bana, medlemskap och avgifter, ledning, service och upplevelse, träning, träningsområden, shop, mat & dryck samt kiosk. Resultaten går också att jämföra med klubbar i hela landet och i Skåne. Det går även att jämföra med resultat från enkätundersökningen som genomfördes för 2 respektive 4 år sedan. Likaså går det att göra skärningar på olika variabler avseende hur medlemmarna fördelar sig på kön, ålder och handicap.
Undersökningen har ett poängsystem (NPS) som utgår ifrån att 100 poäng är det bästa resultatet som alltså kan jämföras nationellt och regionalt.
Generellt sett kan det konstateras att du som medlem överlag är nöjd med anläggningen. Vi ser till vår glädje att banan får höga omdömen. Detta är såklart extra tillfredsställande då det är vår högsta prioritering. Banan har också stor påverkan på olika fokusområden. Ser vi det på nationell nivå ligger vi i det absoluta toppskiktet gällande banan. Det är också glädjande att se de fina vitsorden som vår restaurang får, dock kan vi utläsa att kiosken och dess utbud inte når lika höga siffror.
Vi kan se att våra medlemmar inte känner sig tillräckligt informerade om bland annat klubbens målsättningar samt de aktiviteter som vi genomför. Det går också att utläsa att de som känner sig minst informerade är också de som spenderar minst tid på klubben. De spelar få rundor och de är inte heller involverade i något kommittéarbete. Ca 10% av de som har svarat i enkäten har inte spelat någon rond överhuvudtaget på banan under året.
Vidare önskar klubbens medlemmar ökad tillgänglighet för spel på banan. Det framkommer också att det finns en önskan om mer sociala aktiviteter medlemmar emellan.
Avslutningsvis känns det härligt att se att 91% av de som svarat anser att Ljunghusens Golfklubb är en plats jag gillar att komma till!
0
Rekommenderar LjGK
0
Snitt i Skåne
0
Restaurangen
0
Snitt i Skåne

Några siffror

72% rekommenderar LjGK till sina vänner, snittet i Skåne är 58%.
89% tycker att restaurangen lever upp till sina förväntningar, Skånes siffra är 73%
20% använder klubbens träningsområden en gång i månaden.
74% anser att klubbens ledning gör ett bra jobb.
80% har fasta spelpartners som de spelar regelbundet med.
Vi i styrelsen tackar dig som tog dig tid att besvara enkäten och kommer nu att arbeta vidare med de områden där det finns förbättringspotential. Några av dessa är information till medlemmarna, tillgängligheten på banan
Vill du ta del av det fullständiga materialet kan du maila till info@ljgk.se så skall vi skicka det till dig.