Ordförandebrev

Ordförandebrev januari 2018

Årsmötet
Vi har återigen haft årsmöte sista lördagen i januari, en god tradition där vi kan redovisa vad klubben genomfört det gångna året och vad som ska genomföras det innevarande året. Årsmötet gav fortsatt grönt ljus att utveckla golfbanan med fokus på hålen 1-9 vilket sker i höst. Ombyggnaden under hösten som gick har utförts i gynnsamt klimat och vi har förhoppningen att helt kunna öppna till våren om vädret fortsätter att stå vid vår sida. Vi kommer att anlägga en orange tee framför röd tee och se till att den blir slopevärderad.

 

Självfinansieringsgraden måste öka
Ett kärt ämne som jag själv under lång tid pläderat för. Jag roade mig att blicka 10 år tillbaka och noterade att medlemmarnas avgifter då var 49 % jämfört med ifjol där medlemsavgifterna utgjorde 52 % av driftskostnaden. Lägger jag till medlemsinlåningen 2007 respektive inträdesavgifterna 2017 blir medlemmarnas del av finansieringen istället 54 % respektive 65 %. Greenfee och sponsorintäkter 2007 stod för 41 % av driftskostnaden jämfört med 2017 där de utgjorde 22 %. Greenfee intäkter är på samma nominella nivå medan sponsorintäkterna minskat med 24 % mellan åren.

 

Vår egen finansiering måste fortsätta att öka för att vi därigenom kan skapa ett överskott i verksamheten för att säkerställa stora framtida investeringar. Framför oss ligger förutom renoveringen av hålen 1-9 räddningsaktionen av 24:e hålet samt ombyggnader av maskinhallsområdet. 24:e hålet är prioriterat. Klubben har lämnat in en dispensansökan från strandskyddet till Länsstyrelsen men ännu inte fått svar.

 

Tillgängligheten
En ständig diskussion finns i klubben om tillgängligheten till golfbanan och jag hör olika åsikter om detta. Jag hade förmånen att spela med över 50 olika medlemmar och gäster under 2017 och fick många goda synpunkter på klubben. Många medlemmar vittnar om att tillgängligheten är hög genom att vi har 27 likvärdiga hål. Den trånga sektionen på golftider är lördagsförmiddagar medan det är ganska tomt på lördags- och söndagseftermiddagar. Under övriga veckan finns det alltid möjlighet till att komma ut och spela om man inhämtar information om gällande startförbud. Vi har under några år följt tidbokningen i augusti och kan notera att bokningsläget är ca 67 % på hålen 1-18.

 

Vi utökar marshallfunktionen under de mest frekventa speldagarna i syfte att öka trivseln för alla. Greenfeegästers möjligheter att hålla på tider inskränks och marshall kommer i större utsträckning ”para” ihop spelare för att få bättre flyt på banan. Tvåbollar efter varandra skapar ojämnt speltempo bland 3- och 4 bollar.

 

Träningsområdena
Vi renoverar driving rangen till glädje för alla träningsfiltiga medlemmar. Säkerhetstänkandet är fortsatt ett bekymmer och försiktighet med drivern i medvind bör vi alla tänka på.

 

Välkommen till en ny golfsäsong!
Stefan Lindvall, ordförande

Ordförandebrev oktober 2017

Styrelsens långtidsmöte
Förutom ordinarie styrelsemöte i september och oktober har styrelsen genomfört sitt årliga långtidsmöte där frågorna kretsat om hur vi ska kunna utveckla LjGK de kommande åren. Inriktningen av klubbens verksamhet diskuterades bl.a. utifrån alternativ Golf & Country Club eller golf idrottsförening och vi hamnade på att fortsätta där vi står, d.v.s. en medlemsbaserad golfklubb. Det finns idag i vår geografiska närhet ett antal klubbar som har kapitalstarka ägare som vi inte ska konkurrera med i något avseende ej heller att ”köpa” in spelare för att presentera oss som en elitklubb. ”Vi bliver således vid vår läst”.

Vidare diskuterade vi också markfrågorna – ett givet ämne hos styrelsen de senaste 20 åren. Som bekant arrenderar vi hålen 1-18 av Vellinge Kommun och hålen 19-27 av Ljungskogen Strandbad AB. Vi har idag långa arrenden men i betraktande av att översvämningsskydd och invallning av Näset har börjat diskuteras och planläggas av Vellinge Kommun kommer markägandet återigen i fokus. Kommunens planerade invallning gäller endast detaljplanelagda områden, d.v.s. fastigheter och inte golfbanorna. LjGK har därför lämnat in ett yttrande till Kommunen om att den planerade vallen även skall omfatta vår golfklubbs markområde. Kommunen kommer tidigt på 2018 att lämna in sin ansökan om invallning på totalt 23 km på Näset till Mark & Miljödomstolen, handläggningen beräknas ta två år och troligtvis kommer domen att överklagas. Påbörjandet av byggnationen ligger säkert 5-7 år framåt i tiden. Klubbens yttrande finns att läsa på hemsidan här.

Nya medlemmar
Vår medlemskö är fortfarande ca 400 seniorer och arbetet med intagandet av nya medlemmar börjar i slutet av november. Styrelsen avser att fylla på med nya medlemmar i det antal som gamla medlemmar lämnar golfen. Vi har idag det antal medlemmar som passar vårt sätt att bedriva golf på ett rimligt sätt för alla och styrelsen avser därför under 2018 inte att fylla på några extra nya medlammar. Vi har idag ca 1000 fullbetalande medlemmar och totalt 1400 aktiva. Juniorer blir medlemmar när som helst under året när de uppfyllt de spelkrav som våra tränare satt upp.

Länsstyrelsen
Vi har fått ett krav från Länsstyrelsen att ta bort de sandsäckar vi lagt i strandkanten på 24:e hålet. Sandsäckarna har gjort stor nytta och har varit temporära. Vi hade hoppats på att de skulle kunna ligga några år till men nu har vi varit tvungna att ta bort dem. Hur vi ska hantera stranderosionen får vi diskutera vidare och det är mycket prioriterat för oss.

Ekonomi
Vårt redovisningsår slutar den 31/10 vilket är en förutsättning för att vi vid vårt årsmöte den 27/1 2018 ska kunna redovisa resultat, balans och budget för medlemmarna. Som nu prognosen för 2017 ser ut kommer vi att redovisa ett positivt ekonomiskt resultat, trots ett märkbart tapp av greenfee i våras p.g.a. det dåliga vädret. Tråkigt är att notera är att några få medlemmar inte fullgjort sina ekonomiska skyldigheter till klubben. Vid senaste styrelsemötet blev därför en medlem utesluten ur klubben.

Näsets samarbetskommitté
Två gånger om året träffas styrelseledamöter från Falsterbo GK, Flommens GK och Ljunghusens GK till gemensamma diskussioner. Senast för drygt en vecka sedan stod invallningen av Näset högst på dagordningen och alla klubbarna delade åsikten om att golfbanorna måste omfattas av det inre skyddet. Vi kommer därför att gemensamt att fortsätta diskussionen med kommunen.

Medlemsenkät
Vi sammanställer just nu de svar vi fått in och kommer på årsmötet att redovisa de synpunkter som ni lämnat. Vi vill från klubben framföra ett hjärtligt tack för ert engagemang att ge oss i klubbledningen möjligheten att ta nya djärva steg in i framtiden.

Restaurangen
Vi kan med glädje meddela att vi kommit överens med Norell & Nerman att förlänga kontraktet att driva restaurangen hos oss även åren 2018 och 2019.

Träningsverksamhet
Det är också positivt att verksamheten fortsätter på samma sätt nästa år. En del nyheter med träning för gäng m.m. kommer att erbjudas.

Ett gott råd
Jag hade förmånen att vid ett tillfälle för ca 20 år sedan spela golf med legendaren Sven Tumba i Florida. Vid ett tillfälle ”hookade” jag en drive ner i kanten av ett vattenhinder och där låg en alligator och solade sig. Påtagligt nervös föreslog jag till Tumba att spela en ny boll från fairway men Tumba svarade, inga problem slå bollen som den ligger och skulle alligatorn röra på sig så kom ihåg att springa i ”zickzack” för den kan bara springa rakt fram. Mitt slag blev dock inte ett av de bästa jag slog den ronden.

Vänligen

Stefan Lindvall

Ordförandebrev augusti 2017

Ljunghusenveckan
Återigen en mycket lyckad Ljunghusenvecka med ca 1100 starter har genomförts, som alltid med många stolta pristagare och samtidigt betydligt fler med munter min som undrade varför man inte lyckades bättre. 40 ideellt arbetande personer från klubben som från tidig morgon till sen kväll i samarbete med vårt kansli som fick arrangemanget att fungera väl under veckan. Hjärtligt tack till alla som arbetade med tävlingsveckan och till restaurangen som skapade en oförglömlig Tex Mex kväll på fredagen.

Facebook
Idag gäller ett snabbt och säkert informationsflöde över nätet och bl.a. Facebook. De resultat som löpande kommer genom dessa medier ger oss en bild hur våra duktiga ungdomar presterar ute i Sverige och i världen och vi på klubben försöker hänga med i den snabba takten. Vi har på några få år gått från att informera genom den tryckta pappersupplagan Ljungentelegrafen till den sekundsnabba informationen på nätet. Vi gör allt för att vår information ska vara faktasäker men det gamla idealet med korrekturläsning finns knappt längre. Vi får bara hoppas att inte för många ”grodor ”hoppar upp.

Var befinner sig Ljunghusens GK om 5 år?
En frågeställning som styrelsen tar upp på sitt långtidsmöte i september. För att möjliggöra en bra diskussion kommer vi att ställa frågan till ett antal ungdomar om deras syn på frågan. Idag har styrelsen ett antal styrdokument som vi följer utifrån en långtidsplan och vad årsmötet ger oss för mandat varje år. En ny långtidsplan ska tas fram för 2018-2022 under ett antal rubriker:

Klubbens verksamhet – principer
Verksamhetsinriktning 2018-2022
Anläggningen – bana och klubbhus
Klubbens organisation
Medlemmar – service
Personal, pro shop restaurang
Ekonomi och miljö
Golfspelet och golfspelaren
Styrelse och kommittéverksamhet

På årsmötet 2018 redovisar vi förslaget till ny långtidsplan. Till vår hjälp kommer vi också att använda de enkätsvar vi fått in från medlemmarna – tack till alla som svarat på enkäterna.

Vad händer på våra styrelsemöten?
Våra styrelsemöten, 6 möten är planerade dessutom tillkommer extra möten i samband med bokslutsarbetet, har en fast agenda som kompletteras med aktuella frågor. Våra beslutspunkter på senaste mötet 2017-07-19 var som ovan nämnts frågan kring Långtidsmötet, medlemsfrågor/medlemsenkät och entreprenörsavtal. Våra informationspunkter var kommittérapporter, ekonomirapport, kanslifrågor och information från tränarna. Övriga frågor behandlade hjälp att ta hand om ensamkommande flyktingbarn och förslag på att förlänga slopad greenfee som finns för skolungdomar till att gälla också ungdomar. Frågan ska ställas till Flommen och Falsterbo. Styrelsen beslöt också att efter varje styrelsemöte skriva ett kortare PM om mötet för att läggas som information till medlemmarna. Idag skrivs protokollen på sådant sätt att de som helhet inte kan offentliggöras av sekretesskäl. För de medlemmar som tycker detta låter märkligt vill jag nämna att vi förutom att driva en golfklubb också är en arbetsgivare och samarbetspartner i ett antal affärsavtal.

Svenska Golfförbundet
SGF har beslutet om sin nya långtidsplan för 2017-2018 och själv har jag deltagit på Förbundsmötet de senaste åren. Planen innehåller 5 huvudpunkter:
Golfklubben, Golfspelet, Golfspelaren, Golfledaren, Golfen och samhället
Vi från LjGK är glada för att kunna ha bidragit till en officiell plan för Golfsverige som är verklighetsförankrad i golfen som ett spel och idrott. Planen finns att läsa på SGF:s hemsida.

Var befinner sig Golfsverige?
Golfen har netto ökat med nya spelare tre år i rad – dock ganska svag ökning. Utmaningen är att ca 10 % av spelarna omsätts varje år. Troligtvis kommer därför vissa klubbar att ha svårt att ersätta avhoppande medlemmar och kanske tvingas att stänga golfbanorna. Detta kommer troligtvis även att ske i Skåne. LjGK har fortfarande en medlemskö som säsongsvarierar mellan 450 – 500 vuxna personer.

Varför ha så bråttom?
Jag spelar själv med många medlemmar – jag kommer att ha passerat 50 olika personer när spelåret är slut. Detta beror bl.a. att spelar alla tävlingar jag kan – hittills 23 stycken. Jag får höra många roliga historier såsom de två duktiga spelarna som tryckte på bakifrån en lite långsammare spelande man och hustru som markerade ett genomsläpp. Detta skedde på tee och en viss irritation hade de snabbare spelarna lyckats uppbringa. Första tee slaget blev bra men spelare nummer två lyckades med konststycket att träffa under den upppeggade bollen och få till en hög lyra snett höger och bakåt och bollen hamnade i papperskorgen vid sidan av tee. Mycket stor munterhet uppstod från åtminstone tre personer på tee. I övrigt tycker jag själv att rondtiderna har förbättrats betydligt i år jämfört med ifjol och detta ska vi fortsätta att arbeta med.

Keep swinging
Stefan Lindvall, ordförande