Ny Lokal Regel; Boll som oavsiktligt rubbas på green

Boll som oavsiktligt rubbas på green - Då denna regel införs i regelboken nästa år inför vi den redan nu i våra lokala regler, detta eftersom många klubbar redan har gjort det och vi strävar efter att samma regler ska gälla på alla klubbar.

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Boll som oavsiktligt rubbas på green - Golf.se

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

Boll som oavsiktligt rubbas på green – fördjupning

Boll som oavsiktligt rubbas på green - Golf.se

Lokal regel

R&A och USGA har, i avvaktan på nästa regelrevision, från och med 1 januari 2017 infört en lokal regel som utesluter plikt för en golfspelare som av misstag rubbar sin boll eller bollmarkering på green.

Regel 18-2 ändras på så sätt att det inte utgår någon plikt om en spelare oavsiktligt rubbar sin boll på green. Som en konsekvens ändras också regel 18-3 genom att ta bort liknande plikt i matchspel när motspelaren oavsiktligt rubbar spelarens boll på green.

Som en närliggande fråga ändras också regel 20-1 på så sätt att det inte är någon plikt om spelaren eller hans motspelare oavsiktligt rubbar spelarens bollmarkering på green.

För att förändringen ska gälla måste varje tävlingsledning eller golfklubb införa den i sina lokala regler.

Accidental Movement of a Ball on a Putting Green

Rules 18-2, 18-3 and 20-1 are modified as follows:

When a player's ball lies on the putting green, there is no penalty if the ball or ball-marker is accidentally moved by the player, his partner, his opponent, or any of their caddies or equipment.

The moved ball or ball-marker must be replaced as provided in Rules 18-2, 18-3 and 20-1.

This Local Rule applies only when the player's ball or ball-marker lies on the putting green and any movement is accidental.

Note: If it is determined that a player's ball on the putting green was moved as a result of wind, water or some other natural cause such as the effects of gravity, the ball must be played as it lies from its new location. A ball-marker moved in such circumstances is replaced.

Referenser:  www.randa.org och www.usga.org

 

Kommentarer

Fler artiklar