Ny bevattningsanläggning på 1-18

Nu är det dags att inleda projektet med att modernisera bevattningsanläggningen på hålen 1-18. Nedan beskrivs veckovis vad som händer. Längst ner i artikeln kan ni läsa om projektets hela omfång.

Vecka 39 - 9-15 september

Under denna vecka levereras alla rör till golfklubben som skall användas som stamledningar, ledningar i fairway etc. Vi märker även ut befintliga elledningar, dräneringar och brunnar så vi inte skadar dessa under projektet.

Under veckan kommer vi också att skapa en stödbrunn för extra uttag av vatten mellan hål 10 och 12. Detta som ett komplement till den brunn som redan finns där.

Historik

Sommaren 2018 visade att vår bevattningsanläggning har passerat sitt bästföre datum sedan länge.

Vid ett extra årsmöte våren 2019 togs ett beslut att bygga en ny bevattninganläggning på hålen 1-18 till en total kostnad om 5,4 miljoner kronor.
Finansieringen av projektet skulle hanteras genom ett lån i bank om 5 miljoner kr.

Under slutet av sommaren fick golfklubben donationer överstigande det beslutade lånebeloppet och behöver därför inte låna några pengar utan kan finansiera projeketet med egna likvida medel.

Projektstart hösten 2019 och sista intrimningar under april/maj 2019.

 

Projektinnehåll

Greener
Greenerna 2 och 17 skall kompletteras med nya greenspridare. Här plöjs en vattenledning ner runt greener och spridare placeras på denna.
Green 5 skall få samma spridare som övriga greener.
Alla övriga greenspridare på hålen 1, 3-4, 6-16 samt 18 skall kompletteras med en ny modern styrbox för inkoppling mot det nya styrsystemet.

Foregreener/Fairway
Alla fairways skall få nya spridare som placeras i i kanten mellan fairway och semirough och kommer att kasta vatten in mot fairway. Varje spridare kommer att kunna styras individuellt.
En grop kommer att grävas där varje spridare skall placeras i fairwaykanten - 2-30 st per hål.
En vattenledning med tillhörande styrkabel kommer att plöjas ner längs med fairwaykanten förbi alla de grävda hålen för spridarna.
Spridare kommer att placeras i varje grop och kopplas in på vattnledningen och till styrkabel.
Gropen kommer att återfyllas och gräset runt spridaren återplaceras.
Vattenledningen ansluts till stamledningarna med hjälp av avstängningsventiler i början och slutet av varje fairway.
Gamla spridare samt boxar på fairway tas bort.

Stamledningar
Dessa kommer att grävas ner i kanten mellanruff och helruff på hålens ena sida och kopplas samman i 2 olika ringar runt de olika niohålsslingorna och kopplas ihop med de två befintliga pumphusen.
Rören kommer att läggas i gravar som vi gräver med grävmaskin eller grävhjul (som bland annat används för att lägga dräneringar).
Rördimensionen är 90mm, 110mm eller 160mm beroinde på placering på banan.
Stamledningarna svetsas ihop vid drivingrangen/26e green och dras sedan ut i 100 meters längder till rätt plats på banan och svetsas där samman till ett tätt system.

Tees
Varje tee kommer att utrustas med en ny styrbox och ventil för styrning av bevattningen där.

Styrsystem
Ett nytt datasysten kommer att installeras i maskinhallen för att styra systemet.

Intrimning
Datasystemet skall programmeras med rätt kapacitet i flöde på varje del av stamledningar och ringar runt fairways och greener.
Alla spridare skall testas och justeras i spridningsvinkel.

Materialåtgång
Ca 16.000 meter vattenledningar
Ca 16.000 meter styrkabel
Ca 300 spridare

Kommentarer