Ny bevattningsanläggning på 1-18

Nu är det dags att slutföra projektet med att modernisera bevattningsanläggningen på hålen 1-18. Nedan beskrivs veckovis vad som hänt. Längst ner i artikeln kan ni läsa om projektets hela omfång.

Våren 2020

Systemet har kopplats in elektriskt och till styrsystem och programerats med alla variabler.

Systemet har vattenfyllts och de småläckor som fanns har tätats.

Alla ventiler och spridare har testats och kontrollerats fysiskt och elektriskt.

Alla spridare justeas så att de sprider vattnet på det ställe som är avsett.

Bevattningsprogram skapas.

Systemet skall leveransgodkännas.

Vecka 46-48 - 11-30 november

Alla spridare i fairway och foregreen är satta, alla greenspridare är uppgraderade med senaste teknik. Alla stamledningar är nedlagda i marken och inkopplade i pumphusen.

Vi har även kopplade ihop bevattningen på 1-18 med pumphuset på hål 23/26. 

Vid alla avstängsningsventiler ute på banan placeras det nu boxar för att skydda dessa och runt dessa återförs sand och jord samt återplaceras gräs. Bit för bit repareras de skador som uppkommit på banan. Vår entreprenör KSAB är klar med sin första del av projektet, de återkommer under vintern för att programmera styrsystemet med alla parametrar samt vid uppstarten i vår när systemet skall börja testköras.

Vecka 45 - 5-10 november

Återställningsarbetet fortsätter på fairways på hålen 1-9. 

Sista delen av stamledningarna läggs längs med hål 1, över hål 9 bort till tee 13 för att knyta ihop de två niohålsslingorna. Vi lägger även en bit stamledning förbi puttinggreenområdet för att knyta ihop det med bevattningen på hålen 19-27.

Vi sätter ner ventilboxar vid greener, tees och fairways samt plöjer kabel för styrsystemet mellan maskinhallen längs med hål 19 till hålen 1-18.

Vecka 44 - 28 oktober - 3 november

Alla fairwaysspridarna är nu utsatta på hålen, även på de tre sista hålen - 1, 2 och 8. Återställningsarbetet har fortsatt på hålen 6, 5 och 3 samt även 1, 2 och 8.

Stamledningar plöjs ner längs med hålen 1-9. Vi har även börjat att montera ventilboxar utanför fairway och greener på samtliga hål. 

Alla plöjda områden i fairways har nu vältats med en större vält och därefter har vi kunna klippa alla fairways och foregreener.

Vecka 43 - 21-27 oktober

Vi avslutar nu arbetena på hålen 10-18 där vi grävt ner ledningar och satt ut spridare. En del återställning återstår av uppgrävda hål som måste torka ut lite innan vi kan återplacera sand och grästorv.

Arbetena fortsätter från och med tisdag 22 oktober på hål 3-7 där vi skall gräva ner stamledningar längs med hålen och placera ut spridare och plöja ner rör på fairway. En stor del av detta är återställt men del återställningsarbete återstår.

Från och med tisdagen den 22 oktober spelar vi huvudslinga 10-27. Niohålsslinga blir 1-9 som öppnar under helgerna.

Vecka 42 - 14-21 oktober

Under veckan går arbetet vidare på hålen 13, 12 och 10 där vi skall placera ut spridare och lägga ner stamledningar.

Vi lägger även ner en vattentransportledning mellan puttinggreenområdet och dammarna vid pumphusen på hål 8 och 12/14. Denna ansluter till bevattningen på hål 19-27 och har som uppgift att fylla på vatten från vårt till pumphus på hål 23/26 när det behövs mer vatten under torra sommarmånader.

Vi återställer också löpande uppgrävda områden och runt spridare.

Vecka 41 - 7-13 oktober

Nya fairway- och greenspridare har lagts ner på hål 17. På hål 18 har vi lagt ner nya fairwayspridare.

Stamledningar har lagts ner längs hål 13 och 18.

Då veckan var mycket blöt med bl.a. högvatten i havet återstod en del återställningsarbete på vissa ställen på dessa hål.

Vecka 40 - 30 september - 6 oktober

Spel sker på hålen 19-9 från och med måndag 30/9. Hålen 10-18 är stängda på vardagar men 10-18 kommer att vara öppna lördagen den 5/9 som niohålsslinga.

Vi börjar gräva för placering av rör på hålen 11 samt 14-16. Vi hopppas på lågt vatten i havet och inga översvämningar.

Svetsning av långa rör fortsätter och några av dessa placeras ut på banan. Vi påbörjar nedlläggning och återställning runt nya evattningsspridare på fairways 14 och 15.

Vecka 39 - 23-29 september

Vi fortsätter att gräva fram gamla bevattningsrör för att förbereda exakta positoner för inkoppling. Vi har också tömt bevattningen på vatten på hålen 1-18 för att kunna göra våra anslutningar på olika punkter på banan.

Våra första externa entreprenörer är nu på plats och har börjat att svetsa ihop rör som levererats till oss för användning som stamledningar ute på banan.

Vecka 37 - 9-15 september

Under denna vecka levereras alla rör till golfklubben som skall användas som stamledningar, ledningar i fairway etc. Vi märker även ut befintliga elledningar, dräneringar och brunnar så vi inte skadar dessa under projektet.

Under veckan kommer vi också att skapa en stödbrunn för extra uttag av vatten mellan hål 10 och 12. Detta som ett komplement till den brunn som redan finns där.

Historik

Sommaren 2018 visade att vår bevattningsanläggning har passerat sitt bästföre datum sedan länge.

Vid ett extra årsmöte våren 2019 togs ett beslut att bygga en ny bevattninganläggning på hålen 1-18 till en total kostnad om 5,4 miljoner kronor.
Finansieringen av projektet skulle hanteras genom ett lån i bank om 5 miljoner kr.

Under slutet av sommaren fick golfklubben donationer överstigande det beslutade lånebeloppet och behöver därför inte låna några pengar utan kan finansiera projeketet med egna likvida medel.

Projektstart hösten 2019 och sista intrimningar under april/maj 2020.

 

Projektinnehåll

Greener
Greenerna 2 och 17 skall kompletteras med nya greenspridare. Här plöjs en vattenledning ner runt greener och spridare placeras på denna.
Green 5 skall få samma spridare som övriga greener.
Alla övriga greenspridare på hålen 1, 3-4, 6-16 samt 18 skall kompletteras med en ny modern styrbox för inkoppling mot det nya styrsystemet.

Foregreener/Fairway
Alla fairways skall få nya spridare som placeras i i kanten mellan fairway och semirough och kommer att kasta vatten in mot fairway. Varje spridare kommer att kunna styras individuellt.
En grop kommer att grävas där varje spridare skall placeras i fairwaykanten - 2-30 st per hål.
En vattenledning med tillhörande styrkabel kommer att plöjas ner längs med fairwaykanten förbi alla de grävda hålen för spridarna.
Spridare kommer att placeras i varje grop och kopplas in på vattnledningen och till styrkabel.
Gropen kommer att återfyllas och gräset runt spridaren återplaceras.
Vattenledningen ansluts till stamledningarna med hjälp av avstängningsventiler i början och slutet av varje fairway.
Gamla spridare samt boxar på fairway tas bort.

Stamledningar
Dessa kommer att grävas ner i kanten mellanruff och helruff på hålens ena sida och kopplas samman i 2 olika ringar runt de olika niohålsslingorna och kopplas ihop med de två befintliga pumphusen.
Rören kommer att läggas i gravar som vi gräver med grävmaskin eller grävhjul (som bland annat används för att lägga dräneringar).
Rördimensionen är 90mm, 110mm eller 160mm beroinde på placering på banan.
Stamledningarna svetsas ihop vid drivingrangen/26e green och dras sedan ut i 100 meters längder till rätt plats på banan och svetsas där samman till ett tätt system.

Tees
Varje tee kommer att utrustas med en ny styrbox och ventil för styrning av bevattningen där.

Styrsystem
Ett nytt datasysten kommer att installeras i maskinhallen för att styra systemet.

Intrimning
Datasystemet skall programmeras med rätt kapacitet i flöde på varje del av stamledningar och ringar runt fairways och greener.
Alla spridare skall testas och justeras i spridningsvinkel.

Materialåtgång
Ca 16.000 meter vattenledningar
Ca 16.000 meter styrkabel
Ca 300 spridare

Kommentarer

Fler artiklar