Årsmötet 2020

Drygt 110 medlemmar hade samlats för att närvara vid klubbens årsmöte lördagen den 25 januari 2020.

Informationsmöte

Dagen inleddes med ett numera sedvanligt informationsmöte där ordförande Stefan Lindvall hälsade alla välkomna!

Bankommitténs avgående ordförande Mats Molander presenterade de förbättringar som genomförts på banan under de senaste åren på hålen 1-18, Mats berörde även problematiken med havet som ger och tar och invallningsproblematiken som diskuteras i kommunen

Klubbchefen Magnus Jivén redogjorde för årets ekonomiska utfall och budget för 2020 samt hade en genomgång av de nya hcp reglerna som börjar gälla den 1 mars.

Mötet avslutades med kaffe och kaka.

Bolagsstämma Ljunghusens Klubbhus AB

Stefan Lindvall som är ordförande i Ljunghusens Klubbhus AB valdes till ordförande för stämman. 

Stämman ansågs behörigen utlyst och stämman fastslog resultat- och balansräkning samt beviljade ansvarsfrihet till styrelse och VD.

Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till 3. Mats Molander, Anders Kjellin och Jonas Björklund valdes till styrelseledamöter. Magnus Jivén är VD i bolaget.

Därefter avslutades stämman.

Stipendier / Priser

Innan årsmötet utdelades stipendier och priser.

Albin Bergström fick Lennart Molanders stipendium och han blev även årets golfare 2019.

Jonathan Ericsson tilldelades Kirrs Minne vilket utdelades av Ingemar Christersson (brorson till Kirr och fd pro på Barsebäck).

Richard Hoff och Jacob Lindh tilldelades stipendiet Stefan Strands Minne.

Årsmöte Ljunghusens Golfklubb

Årsmötet öppnades av ordföranden Stefan Lindvall. 

Årsmötet fann att mötet utlysts på rätt sätt och godkände föredragningslistan.

Bengt Olsson valdes till ordförande för mötet.

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen ansågs föredragen. Revisionsberättelsen föredrogs av Fredrik Borg, EY och mötet fastställde därefter årets resultat- och balansräkning samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Avgifterna för 2020 fastställdes tillsammans med verksamhetsplan samt drifts- och investeringsbudget enligt styrelsens förslag.

Antalet styrelseledamöter fastställdes till 9 stycken enligt valberedningens förslag. Nyval av Mats Molander som ordförande. Omval av Heidi Hardenberger, Tobias Ljungberg och Jonas Björklund samt nyval av Robert Lundgren som styrelseledamöter på två år, nyval av Lars Hansson på ett år. Omval av E&Y AB med Fredrik Borg som huvudrevisor och nyval Bjrön Pettersson som verksamhetsrevisor och nyval av Anna Ronnelin som revisorssuppleant på ett år.

En motion hade lämnats in men denna avslogs.

Under övriga frågor valde årsmötet Stedan Lindvall till hedersmedlem som tack för hans insatser för klubben.

Mötet avslutades med att Mats Molander tackade för en intressant dag och framförde sitt och medlemmarnas tack till mötesordföranden Bengt Olsson.

 

Avtackning

Efter årsmötet avtackades avgående styrelseledamoten Ander Almén och avgående ordföranden Stefan Lindvall.

Kommentarer

Fler artiklar