Årsmötet 2019

Drygt 100 medlemmar hade samlats för att närvara vid klubbens årsmöte lördagen den 26 januari 2019.

Informationsmöte

Dagen inleddes med ett numera sedvanligt informationsmöte där ordförande Stefan Lindvall hälsade alla välkomna!

Bankommitténs ordförande Mats Molander presenterade de förbättringar som genomförts på banan under 2017-2018 på hålen 10-18 samt 1-9, Mats berörde även problematiken med havet som ger och tar. Vår banchef Simon Månsson informerade om den gångna säsongen 2018 och planerna för 2019.

Klubbchefen Magnus Jivén redogjorde för behovet av en ny bevattninganläggning. Vi kommer att återkomma till frågan med ett extra årsmöte under mars/april för att besluta hur detta skall finansieras. 

Skattmästaren Jonas Björklund gick igenom arbetet med ekonomiska i klubben. Därefter gick Magnus Jivén igenom årets resultat och gjorda investeringar under 2018 samt budget, medlemsavgifter och investeringar för 2019. Därefter vidtog Jonas igen och pratade om vikten av att vi får igång efterskänkandet av medlemslånen.

Magnus avslutade mötet med att presentera årets aktiviteter samt Lag EM för herrar och de nya reglerna som började att gälla 1 januari 2019.

Under mötet ställdes en hel del frågor om banan, klubbens ekonomi etc. Mötet avslutades med kaffe och kaka.

Bolagsstämma Lunghusens Klubbhus AB

Stefan Lindvall som är ordförande i Ljunghusens Klubbhus AB valdes till ordförande för stämman. 

Stämman ansågs behörigen utlyst och stämman fastslog resultat- och balansräkning samt beviljade ansvarsfrihet till styrelse och VD.

Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till 3. Stefan Lindvall, Anders Kjellin och Jonas Björklund valdes till styrelseledamöter. Magnus Jivén är VD i bolaget.

Därefter avslutades stämman.

Stipendier / Priser

Innan årsmötet utdelades stipendier och priser.

Jacob Lindh tilldelades Kirrs Minne vilket utdelades av Ingemar Christersson (brorson till Kirr och fd pro på Barsebäck).

Sara Kjellker fick Lennart Molanders stipendium.

Fabian Sundén och Kajsa Arwefjäll tilldelades stipendiet Årets Rookie till minne av Stefan Strand.

Årets golfare 2018 blev Kajsa Arwefjäll.

Årsmöte Ljunghusens Golfklubb

Årsmötet öppnades av ordföranden Stefan Lindvall. Stefan höll en parentation till minne av de avlidna fd styrelsemedlemmarna Per Gustavsson och Hans Lindell.

Årsmötet fann att mötet utlysts på rätt sätt och godkände föredragningslistan.

Bengt Olsson valdes till ordförande för mötet.

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen ansågs föredragen. Revisionsberättelsen föredrogs av Magnus Jivén och mötet fastställde därefter årets resultat- och balansräkning samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Avgifterna för 2019 fastställdes tillsammans med verksamhetsplan samt drifts- och investeringsbudget.

Antalet styrelseledamöter fastställdes till 9 stycken enligt valberedningens förslag. Omval av Anders Kjellin, Mats Molander och Pia Ramel samt nyval av Maud Meyersson som styrelseledamöter på två år. Omval av E&Y AB med Fredrik Borg som huvudrevisor och Lars Hansson som verksamhetsrevisor och omval av Inger Walle som revisorssuppleant på ett år.

Inga motioner hade lämnats in.

Mötet avslutades med att Stefan Lindvall tackade för en intressant dag och framförde sitt och medlemmarnas tack till mötesordföranden Bengt Olsson

 

Avtackning

Efter årsmötet avtackades avgående styrelseledamoten Åke Kjellkvist.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Volvo World Golf Challenge 2019-07-16
KM Puttning 2019-07-16
Inställd tävling! 2019-07-16
Sverige vann Guld !!! 2019-07-14
EM - TV-sändningen 2019-07-13