Årsmötet 2018

Drygt 100 medlemmar hade samlats för att närvara vid klubbens årsmöte lördagen den 27 januari 2018.

Informationsmöte

Dagen inleddes med ett numera sedvanligt informationsmöte där ordförande Stefan Lindvall hälsade alla välkomna!

Bankommitténs ordförande Mats Molander presenterade de förbättringar som genomförts på banan under 2017 och vad som är planerat under 2018 och även det som inte hanns med. Vår banchef Simon Månsson informerade om hans första år på klubben och vad som skall hända 2018.

Klubbchefen Magnus Jivén presenterade utfallet av de genomförda enkäter som ställts till medlemmar och gäster under säsongen 2017. 

Skattmästaren Lars Hansson gick igenom de förändringar som gjorts i verksamhetsberättelsen och tackade Anders Scherman och Jakob Skanse för det arbete som de lagt ner på detta. Därefter gick Magnus Jivén igenom årets resultat och gjorda investeringar under 2017 samt budget, medlemsavgifter och investeringar för 2018.

Stefan Lindvall presenterade den inkomna motionen.

Under mötet ställdes en hel del frågor om banan, klubbens ekonomi etc. Mötet avslutades med kaffe och kaka.

Bolagsstämma Lunghusens Klubbhus AB

Stefan Lindvall som är ordförande i Ljunghusens Klubbhus AB valdes till ordförande för stämman. Till justerare valdes de närvarande aktieägararna Kalle Greyff och Jonas Wetterlöf.

Stämman ansågs behörigen utlyst och stämman fastslog resultat- och balansräkning samt beviljade ansvarsfrihet till styrelse och VD.

Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till 3. Stefan Lindvall, Anders Kjellin och Jonas Björklund valdes till styrelseledamöter. Magnus Jivén är VD i bolaget.

Därefter avslutades stämman.

Stipendier / Priser

Innan årsmötet utdelades stipendier och priser.

David Lundberg tilldelades Kirrs Minne vilket utdelades av Ingemar Christersson (brorson till Kirr och fd pro på Barsebäck).

Sara Kjellker och Desireé Andersson fick Lennart Molanders stipendium.

Victor Wollard tilldelades det nyinstiftade stipendiet Årets Rookie.

Årets golfare 2017 blev Peter Gislander.

Årsmöte Ljunghusens Golfklubb

Årsmötet öppnades av ordföranden Stefan Lindvall.

Årsmötet fann att mötet utlysts på rätt sätt och godkände föredragningslistan.

Lennart Molander valdes till ordförande för mötet.

Mötet utsåg till justeringspersoner Jan Henrikson och Per Molander. Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen ansågs föredragen. Vår verksamhetsrevisor Jonas Björklund föredrog revisorernas "rena" revisionsberättelse och mötet fastställde därefter årets resultat- och balansräkning samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Avgifterna för 2018 fastställdes tillsammans med verksamhetsplan samt drifts- och investeringsbudget.

Antalet styrelseledamöter fastställdes till 9 stycken enligt valberedningens förslag. Omval av Stefan Lindvall som ordförande på 2 år. Omval av Anders Almén och Heidi Hardenberger samt nyval av Jonas Björklund och Tobias Ljungberg som styrelseledamöter på två år. Nyval av Petter Rankell och Lars Hansson som revisorer och omval av Inger Walle som revisorssuppleant på ett år.

De föreslagna motionerna genomgicks och den inlämnade motionen avslogs.

Övriga frågor fanns inte och mötet avslutades med att Stefan Lindvall tackade för en intressant dag och framförde sitt och medlemmarnas tack till mötesordföranden Lennart Molander.

 

Avtackning

Efter årsmötet avtackades de avgående styrelseledamöterna Lars Hansson och Martin Hammarberg

Kommentarer

Fler artiklar