Lokala regler för Ljunghusens Golfklubb

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för enskild tävling:

   1.  Out of bounds – regel 18

        Vid spel av hål 14 är finklippt del av spelfältet på hål 15 out of bounds.

        Banans gräns utgörs av stängsel eller är utmärkt med vita pinnar.

    2. Pliktområde – regel 17

        Alla pliktområden på banan är röda.

        Gränsen för pliktområde identifieras av fysiska kännetecken. Gränsen definieras där spelfältet bryter ner mot pliktområdet.

        Röda pinnar vid pliktområdet visar var pliktområdet är beläget men har ingen annan betydelse. 

        Diken är att betrakta som rött pliktområde även om dessa saknar vatten eller markerande pinnar.

    3. Onormala banförhållanden – regel 16

        Områden markerade med blå pinnar eller omslutna av vit spraylinje är onormalt banförhållande enligt regel 16.1

        Spelförbudszoner markeras med blåvita pinnar med grön topp. Lättnad måste tas enligt regel 16.1.f

    4. Oflyttbara tillverkade föremål – regel 16 

        Plastarmerade ytor och belagda vägar på spelfältet är oflyttbara tillverkade föremål vilka ger lättnad enligt regel 16.1.

        Väg eller stig som uppkommit genom slitage är organisk del av banan.

    5. Organiska föremål 

        Bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering är organiskt föremål.

        Tillverkade broar och dikesövergångar är organiska föremål (ingen lättnad utan plikt tillåts)

    6. Banmarkeringar

        Avståndsmarkeringar på banan utgörs av plattor i fairway samt längdangivelser på sprinklerlock. Alla längderna är mätta till mitten av green.

        Fairwaymarkeringarna är:

        Vit =   200 m     Gul = 150 m     Röd = 100 m

 

Lokala reglerna reviderade 2019-05-22