Hunden i vår natur

Hund får medföras på banan.

Hund får medföras vid spel på banan. Hunden skall hållas kopplad och eventuell spillning ska plockas upp.

Detta gäller ej tävlingsspel - då får hund inte medföras.

Se nedanstående text för övriga ordningsregler avseende hundens medförande vid spel.

  

Allmänt om hund på Falsterbonäset

Av Jan-Åke Hillarp/FNF

När jag först kom till Näset på 1950-talet, var Skanörs Ljung en fantastisk lokal för storspov, buskskvättor, hämplingar och mycket annat. Det fanns inga tecken på inväxande björk på Ljungen eftersom trafiken inte gödde den så mycket på den tiden. Ljunghusens GK:s bana var mindre än nu, men där häckade vipor och strandskator.

När jag 15 år senare flyttade ner och började cykla omkring tidiga morgnar i soluppgången, så hade en del hänt. Det var kanske inte så konstigt med tanke på att jag mötte en hundflock på 7 – 9 hundar varje gång jag kom ner i Ljungskogen. Tack och lov är hundflocken borta för den var inte rolig att möta för mig och vi skall inte tala om hur den måste ha uppfattats av den som är hundrädd.

Kanske som ett resultat av den dåliga hundhållningen uppstod Brukshundsklubben, som snabbt fick många medlemmar. Ett samarbete etablerades mellan denna, Skanör-Falsterbo Viltvårdsförening och Falsterbonäsets Naturvårdsförening och vi gav tillsammans med Vellinge kommun ut en broschyr om hundar och hundhållning. Brukshundsklubbens aktiviteter och samarbetet gjorde att under många år var överträdelserna av lagar och förordningar ringa.

Nu tycks emellertid en förändring ha skett. Löslöpande hundar ses åter allt oftare till men bl a för den handfull rådjur som finns kvar i Ljungskogen och för fåglarna, som häckar i reservaten. Nu är det inte bara medvetet eller omedvetet släppta hundar som vållar skada. Många människor har flyttat från stan och tror att hundar har fler rättigheter här än där. Vi har inga vida hundrastområden vid havet och inga inhägnade rastgårdar, men har desto fler bestämmelser att följa. Här kommer de viktigaste grundreglerna i Jaktlagen (som inte bara gäller jakthundar):

1. Hund får inte löpa lös i mark där det finns vilt 1.3 – 20.8.

2. Hund skall hållas inom sådan uppsikt att den inte förföljer vilt under resten av året.

Detta betyder enl förarbetet till lagen att  hunden visserligen får vara lös, men skall hållas inom koppelavstånd (ca 2 m) under sommarhalvåret om det finns vilt i området (vilt betyder alla fåglar och däggdjur). Om hunden är kopplad i en lång lina så gäller fortfarande avståndet ca 2 m, eftersom hundägaren annars inte har kontroll över vad hunden gör vid ett fågelbo eller vid en harunge. Övriga delen av året får hunden gå lös i områden som faller under bestämmelsen om ägaren kan kalla den tillbaka eller platsa den, när den stöter vilt. Kan man inte det så får hunden aldrig gå lös i naturen oberoende av om det är en liten chihuahua eller en stor grand danois. Alltså gäller runt benen på sommarhalvåret och full lydnad hela året.

Sedan finns det i den kommunala ordningsstadgan bestämmelser över var hund får vistas eller rastas i bebyggelsen samt vad som gäller badstränder. I Vellinge kommun gäller i naturen följande

3. Hund får inte vistas på badstränder 06.00 – 20.00 under tiden den 15.5 – 31.8.

Det finns en hundbadplats i Skanör och där får hunden vara. Se dock till att den får skugga och vatten om Du stannar med den längre tid. Nu ligger de flesta stränder i Vellinge kommun i naturreservat och då är reservatbestämmelserna, om sådana finns, överordnade både Jaktlagen och Lokala ordningsstadgan. Saknas bestämmelser så gäller de generella (punkt 1 o 2 ovan).

För fågel och djurskyddsområdena gäller:

4. Måkläppen. Ständigt hundförbud och för människor beträdnadsförbud 1.2 – 31.10.

5. Ängsnäset. Beträdnadsförbud för både hundar och människor 1.4 – 15.7.

För naturreservaten gäller:

6. Ljungskogens och Ljunghusens strandbad.  Koppeltvång 1.3 – 31.8.

7. Norra Ljunghusen, Kämpinge strandbad, Östra kanalområdet  och Skanörs Ljung. Jaktlagens bestämmelser hela året(se ovan punkt 1 och 2).

8. Flommen. Koppeltvång 1.3 – 31.10.

9. Skanör – Höll. Koppeltvång 1.3 – 31.10.

Med koppeltvång menas att hunden skall vara kopplad och hållas inom en radie av ca 2 m. Under tider som inte nämns så gäller naturligtvis Jaktlagens bestämmelser. För övriga djurskyddsområden och naturreservat hänvisar jag till den lilla foldern När ska hunden vara kopplad i Vellinges natur?, som gjorts till hjälp för hundägarna och som finns i kommunhuset och på biblioteken och som för övrigt utdelats till alla hushåll i kommunen.

Är man golfare skall man även följa golfbanans bestämmelser. På Ljunghusens Golfklubb får hund medföras enligt ovanstående text.

(Om en golfklubb saknar egna bestämmelser för hundar så gäller följande förutom reglerna 1 – 9 ovan:

10. Upplockning efter hunden går före spel, men kasta inte bajspåsen i naturen.

11. Hunden skall förhindras att störa andras spel.

12. Hunden behöver också vätska under en golfrunda.

13. Lämna inte hunden i bilen en solig dag. (Djurskyddslagen)

14. Hunden skall vara väl utbildad och lyda tillsägelse, annars är det viktigare att Du ägnar Dig åt den än åt spelet, tills den har anpassat sig till att följa med.)

Som syns så finns många bestämmelser. Rejäla straff kan utdömas till den som bryter mot  punkterna 1- 9 och 13. Att hunden skall ha vatten är också ett krav i Djurskyddslagen, som dock inte uttryckligen nämner golfbanor i sammanhanget. Vad golfklubben gör med dem som bryter mot 10 – 11, vet inte jag, men jag föreslår suspension under en månad.

Nu är det ju inte för bestämmelsernas skull som man skall sköta sig utan för allas trivsel och följderna för vår gemensamma miljö. När hundar ständigt söker av ett område så lämnar efterhand den ena arten efter den andra det och så får vi en utarmning av vår fauna. Utan sånglärkor och strandskator blir upplevelsen av sommarnaturen mycket fattigare.

Jan-Åke Hillarp/FNF