Bankommittéen

Nedan listas ledamöterna i kommittéen.

Mats Molander

Ordförande

Anders Kjellin

Lars Knutson

Magnus Jivén

Hans Vilén

Ulla Öhman