Ordförandebrev

Ordförandebrev augusti 2017

Ljunghusenveckan
Återigen en mycket lyckad Ljunghusenvecka med ca 1100 starter har genomförts, som alltid med många stolta pristagare och samtidigt betydligt fler med munter min som undrade varför man inte lyckades bättre. 40 ideellt arbetande personer från klubben som från tidig morgon till sen kväll i samarbete med vårt kansli som fick arrangemanget att fungera väl under veckan. Hjärtligt tack till alla som arbetade med tävlingsveckan och till restaurangen som skapade en oförglömlig Tex Mex kväll på fredagen.

Facebook
Idag gäller ett snabbt och säkert informationsflöde över nätet och bl.a. Facebook. De resultat som löpande kommer genom dessa medier ger oss en bild hur våra duktiga ungdomar presterar ute i Sverige och i världen och vi på klubben försöker hänga med i den snabba takten. Vi har på några få år gått från att informera genom den tryckta pappersupplagan Ljungentelegrafen till den sekundsnabba informationen på nätet. Vi gör allt för att vår information ska vara faktasäker men det gamla idealet med korrekturläsning finns knappt längre. Vi får bara hoppas att inte för många ”grodor ”hoppar upp.

Var befinner sig Ljunghusens GK om 5 år?
En frågeställning som styrelsen tar upp på sitt långtidsmöte i september. För att möjliggöra en bra diskussion kommer vi att ställa frågan till ett antal ungdomar om deras syn på frågan. Idag har styrelsen ett antal styrdokument som vi följer utifrån en långtidsplan och vad årsmötet ger oss för mandat varje år. En ny långtidsplan ska tas fram för 2018-2022 under ett antal rubriker:

Klubbens verksamhet – principer
Verksamhetsinriktning 2018-2022
Anläggningen – bana och klubbhus
Klubbens organisation
Medlemmar – service
Personal, pro shop restaurang
Ekonomi och miljö
Golfspelet och golfspelaren
Styrelse och kommittéverksamhet

På årsmötet 2018 redovisar vi förslaget till ny långtidsplan. Till vår hjälp kommer vi också att använda de enkätsvar vi fått in från medlemmarna – tack till alla som svarat på enkäterna.

Vad händer på våra styrelsemöten?
Våra styrelsemöten, 6 möten är planerade dessutom tillkommer extra möten i samband med bokslutsarbetet, har en fast agenda som kompletteras med aktuella frågor. Våra beslutspunkter på senaste mötet 2017-07-19 var som ovan nämnts frågan kring Långtidsmötet, medlemsfrågor/medlemsenkät och entreprenörsavtal. Våra informationspunkter var kommittérapporter, ekonomirapport, kanslifrågor och information från tränarna. Övriga frågor behandlade hjälp att ta hand om ensamkommande flyktingbarn och förslag på att förlänga slopad greenfee som finns för skolungdomar till att gälla också ungdomar. Frågan ska ställas till Flommen och Falsterbo. Styrelsen beslöt också att efter varje styrelsemöte skriva ett kortare PM om mötet för att läggas som information till medlemmarna. Idag skrivs protokollen på sådant sätt att de som helhet inte kan offentliggöras av sekretesskäl. För de medlemmar som tycker detta låter märkligt vill jag nämna att vi förutom att driva en golfklubb också är en arbetsgivare och samarbetspartner i ett antal affärsavtal.

Svenska Golfförbundet
SGF har beslutet om sin nya långtidsplan för 2017-2018 och själv har jag deltagit på Förbundsmötet de senaste åren. Planen innehåller 5 huvudpunkter:
Golfklubben, Golfspelet, Golfspelaren, Golfledaren, Golfen och samhället
Vi från LjGK är glada för att kunna ha bidragit till en officiell plan för Golfsverige som är verklighetsförankrad i golfen som ett spel och idrott. Planen finns att läsa på SGF:s hemsida.

Var befinner sig Golfsverige?
Golfen har netto ökat med nya spelare tre år i rad – dock ganska svag ökning. Utmaningen är att ca 10 % av spelarna omsätts varje år. Troligtvis kommer därför vissa klubbar att ha svårt att ersätta avhoppande medlemmar och kanske tvingas att stänga golfbanorna. Detta kommer troligtvis även att ske i Skåne. LjGK har fortfarande en medlemskö som säsongsvarierar mellan 450 – 500 vuxna personer.

Varför ha så bråttom?
Jag spelar själv med många medlemmar – jag kommer att ha passerat 50 olika personer när spelåret är slut. Detta beror bl.a. att spelar alla tävlingar jag kan – hittills 23 stycken. Jag får höra många roliga historier såsom de två duktiga spelarna som tryckte på bakifrån en lite långsammare spelande man och hustru som markerade ett genomsläpp. Detta skedde på tee och en viss irritation hade de snabbare spelarna lyckats uppbringa. Första tee slaget blev bra men spelare nummer två lyckades med konststycket att träffa under den upppeggade bollen och få till en hög lyra snett höger och bakåt och bollen hamnade i papperskorgen vid sidan av tee. Mycket stor munterhet uppstod från åtminstone tre personer på tee. I övrigt tycker jag själv att rondtiderna har förbättrats betydligt i år jämfört med ifjol och detta ska vi fortsätta att arbeta med.

Keep swinging
Stefan Lindvall, ordförande